Tallgrass prairie along Felton Creek
Click on image to return to 2015 Spring Journal.